หมวดหมู่: กลต.

SECรพ สจรตกลก.ล.ต.ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคม บจ.จัดสัมมนา Key Audit Matter

     ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา'เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง' เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: KAM) สำหรับนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาให้รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยดียิ่งขึ้น

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา ‘เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง’ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ KAM และพัฒนาให้รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน จากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้ลงทุน และผู้สอบบัญชี เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "การสัมมนาครั้งนี้ได้ยกประเด็นสำคัญและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับKAM ในหลากหลายแง่มุม เช่น การนำเสนอและภาษาที่ใช้ของผู้สอบบัญชีให้เข้าใจง่ายขึ้น และประเด็นที่ควรจะหยิบยกทำความเข้าใจกับกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งบการเงินทราบประเด็นที่สำคัญ และสามารถนำข้อสังเกตมาซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างตรงประเด็นเพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่ส่วนรวม"

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!